Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Prostějovská 38, Prešov

Spolu majetok
1 467 952 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 338 880 €
91 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 338 880 €
100 %
100 %
Stavby
1 308 581 €
98 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 299 €
2 %
3 %
Obežný majetok
110 369 €
8 %
15 %
Finančné účty súčet
101 500 €
92 %
95 %
Bankové účty
101 500 €
92 %
91 %
Zásoby súčet
6 334 €
6 %
2 %
Materiál
6 334 €
6 %
2 %
Pohľadávky spolu
2 536 €
2 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 536 €
2 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 368 €
2 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
167 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
1 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
18 702 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
18 702 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby