Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
511 811 €
Neobežný majetok
309 644 €
Obežný majetok
162 629 €
Časové rozlíšenie súčet
39 538 €
Pasíva
511 811 €
Vlastné imanie
-3 076 €
Záväzky celkom
381 744 €
Časové rozlíšenie súčet
133 143 €
Výnosy
1 427 098 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
104 156 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 322 942 €
Náklady
1 428 776 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 390 375 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 402 €
Zisk
-1 678 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 678 €
Príjmy88,2 tis. €
Nedaňové príjmy
98,9 %
Granty a transfery
1,1 %
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,4 %
Tovary a služby
23,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Bežné transfery
1,5 %
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Matice slovenskej 13
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877232
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby