Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
7 447 039 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 018 949 €
67 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 848 893 €
97 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 466 438 €
69 %
9 %
Dopravné prostriedky
21 382 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
13 156 €
0 %
5 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
170 056 €
3 %
0 %
Softvér
170 056 €
3 %
0 %
Obežný majetok
1 820 885 €
24 %
21 %
Pohľadávky spolu
1 622 918 €
89 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 622 918 €
89 %
40 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 151 060 €
63 %
9 %
Ostatné pohľadávky
134 906 €
7 %
11 %
Iné pohľadávky
117 543 €
6 %
0 %
Zásoby súčet
185 404 €
10 %
13 %
Materiál
185 404 €
10 %
12 %
Finančné účty súčet
12 563 €
1 %
44 %
Bankové účty
7 000 €
0 %
43 %
Peniaze a účty v bankách spolu
5 563 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
607 204 €
8 %
0 %
Náklady budúcich období
603 391 €
99 %
56 %
Príjmy budúcich období
3 813 €
1 %
8 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby