Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 237 207 €
Neobežný majetok
1 157 702 €
Obežný majetok
76 395 €
Časové rozlíšenie súčet
3 111 €
Pasíva
1 237 207 €
Vlastné imanie
-4 275 €
Záväzky celkom
1 235 325 €
Časové rozlíšenie súčet
6 158 €
Výnosy
1 130 819 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
121 120 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 009 699 €
Náklady
1 131 340 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 081 984 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
49 356 €
Zisk
-520 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-520 €
Príjmy126,7 tis. €
Nedaňové príjmy
95,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,6 %
Granty a transfery
1,4 %
Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,7 %
Tovary a služby
21,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Kapitálové výdavky
2,7 %
Bežné transfery
1,1 %
Materská škola Centrum II 72/3 v Dubnici nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Centrum II 72/3
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37920332
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby