Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnické múzeum

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 317 655 €
Neobežný majetok
4 305 136 €
Obežný majetok
11 043 €
Časové rozlíšenie súčet
1 476 €
Pasíva
4 317 655 €
Vlastné imanie
4 379 €
Záväzky celkom
4 313 277 €
Výnosy
401 131 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
37 586 €
Výnosy z finančnej činnosti
363 544 €
Náklady
395 876 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
345 822 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 054 €
Zisk
5 255 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 255 €
Príjmy49,7 tis. €
Nedaňové príjmy
79,9 %
Granty a transfery
20,1 %
Dubnické múzeum
priemer odvetvia*
Výdavky192,8 tis. €
Tovary a služby
65,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
24,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,9 %
Bežné transfery
1,0 %
Dubnické múzeum
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie sv. Jakuba 623/4
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37922335
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:1.7.2005
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby