Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnické múzeum

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
214 691 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
150 250 €
70 %
42 %
Služby
93 029 €
62 %
41 %
Materiál
35 712 €
24 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
14 059 €
9 %
28 %
Rutinná a štandardná údržba
6 209 €
4 %
10 %
Nájomné za nájom
600 €
0 %
2 %
Dopravné
514 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
126 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47 034 €
22 %
37 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
36 989 €
79 %
75 %
Odmeny
5 300 €
11 %
8 %
Príplatky
4 745 €
10 %
18 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17 407 €
8 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
12 613 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
2 976 €
17 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 818 €
10 %
10 %
Bežné transfery
0 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
0 €
0 %
95 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby