Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
522 266 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
305 239 €
58 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
255 668 €
84 %
86 %
Príplatky
32 909 €
11 %
9 %
Odmeny
16 663 €
5 %
5 %
Tovary a služby
105 635 €
20 %
21 %
Materiál
42 400 €
40 %
45 %
Služby
37 318 €
35 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
18 384 €
17 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
7 445 €
7 %
9 %
Nájomné za nájom
76 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
12 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
104 130 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
69 452 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
16 652 €
16 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
14 411 €
14 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
3 615 €
3 %
2 %
Bežné transfery
7 262 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 262 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby