Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
459 502 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
242 674 €
53 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
210 011 €
87 %
86 %
Príplatky
21 930 €
9 %
9 %
Odmeny
10 733 €
4 %
5 %
Tovary a služby
112 043 €
24 %
21 %
Materiál
37 160 €
33 %
45 %
Rutinná a štandardná údržba
25 041 €
22 %
9 %
Služby
24 855 €
22 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
23 944 €
21 %
26 %
Dopravné
578 €
1 %
0 %
Nájomné za nájom
465 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
84 574 €
18 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
56 762 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
15 441 €
18 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
8 046 €
10 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 325 €
5 %
2 %
Bežné transfery
20 211 €
4 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
20 211 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby