Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
65 842 €
Neobežný majetok
32 814 €
Obežný majetok
32 989 €
Časové rozlíšenie súčet
39 €
Pasíva
65 842 €
Vlastné imanie
4 573 €
Záväzky celkom
61 269 €
Výnosy
302 126 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 394 €
Výnosy z finančnej činnosti
259 733 €
Náklady
292 429 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
255 491 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
36 937 €
Zisk
9 698 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 698 €
Príjmy37,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo
priemer odvetvia*
Výdavky261,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,5 %
Tovary a služby
27,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Kapitálové výdavky
3,4 %
Bežné transfery
1,1 %
Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Podjavorinskej 8
Obec:92003 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42287618
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2012
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby