Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 507 494 €
Neobežný majetok
3 486 093 €
Obežný majetok
4 370 €
Časové rozlíšenie súčet
17 032 €
Pasíva
3 507 494 €
Vlastné imanie
-83 696 €
Záväzky celkom
2 553 087 €
Časové rozlíšenie súčet
1 038 104 €
Výnosy
1 391 717 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
114 649 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 267 786 €
Náklady
1 403 175 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 273 481 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
124 717 €
Zisk
-11 458 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 458 €
Príjmy128,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,7 %
Tovary a služby
27,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bradáčova 773/30
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42378508
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2015
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby