Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 640 456 €
Neobežný majetok
1 504 792 €
Obežný majetok
135 663 €
Pasíva
1 640 456 €
Vlastné imanie
-5 881 €
Záväzky celkom
1 492 422 €
Časové rozlíšenie súčet
153 914 €
Výnosy
1 419 236 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
122 546 €
Výnosy z finančnej činnosti
921 €
Náklady
1 412 034 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 289 452 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
122 582 €
Zisk
7 202 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 202 €
Príjmy192,3 tis. €
Nedaňové príjmy
62,8 %
Granty a transfery
25,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,6 %
Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,2 %
Tovary a služby
23,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,6 %
Kapitálové výdavky
6,0 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Koperníkova 24
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51786150
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2018
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby