Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
23 331 €
Neobežný majetok
20 477 €
Obežný majetok
2 854 €
Pasíva
23 331 €
Vlastné imanie
-11 982 €
Záväzky celkom
33 024 €
Časové rozlíšenie súčet
2 289 €
Výnosy
180 743 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
44 309 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
187 491 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
186 713 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
779 €
Zisk
-6 749 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 749 €
Príjmy188,5 tis. €
Granty a transfery
70,9 %
Nedaňové príjmy
27,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,6 %
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO
priemer odvetvia*
Výdavky185,8 tis. €
Tovary a služby
66,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,5 %
Bežné transfery
0,6 %
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jašíkova 179
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00145254
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:31.12.1974
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby