Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
185 828 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
124 388 €
67 %
49 %
Služby
81 909 €
66 %
48 %
Energie, voda a komunikácie
31 644 €
25 %
25 %
Materiál
6 524 €
5 %
14 %
Nájomné za nájom
2 622 €
2 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
1 689 €
1 %
9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44 581 €
24 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
35 852 €
80 %
74 %
Príplatky
6 279 €
14 %
17 %
Odmeny
2 450 €
5 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15 806 €
9 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
11 161 €
71 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 472 €
28 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
173 €
1 %
2 %
Bežné transfery
1 053 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 053 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby