Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
39 560 €
Neobežný majetok
37 833 €
Obežný majetok
1 727 €
Pasíva
39 560 €
Vlastné imanie
-2 193 €
Záväzky celkom
41 752 €
Výnosy
121 497 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
12 113 €
Výnosy z finančnej činnosti
109 385 €
Náklady
111 770 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
111 220 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
550 €
Zisk
9 728 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 728 €
Príjmy144,0 tis. €
Granty a transfery
88,4 %
Nedaňové príjmy
9,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,7 %
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO
priemer odvetvia*
Výdavky142,8 tis. €
Tovary a služby
45,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
29,9 %
Kapitálové výdavky
14,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,5 %
Bežné transfery
0,0 %
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jašíkova 179
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00145254
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:31.12.1974
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby