Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 037 177 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
904 954 €
87 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
904 954 €
100 %
100 %
Stavby
719 088 €
79 %
70 %
Pozemky
97 523 €
11 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 385 €
6 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
31 700 €
4 %
4 %
Dopravné prostriedky
2 883 €
0 %
1 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
374 €
0 %
0 %
Obežný majetok
131 012 €
13 %
12 %
Finančné účty súčet
120 856 €
92 %
89 %
Bankové účty
119 886 €
92 %
88 %
Ceniny
970 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
6 140 €
5 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 140 €
5 %
6 %
Odberatelia
4 302 €
3 %
3 %
Ostatné pohľadávky
1 482 €
1 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
356 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
4 016 €
3 %
5 %
Materiál
4 016 €
3 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 211 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
965 €
80 %
97 %
Príjmy budúcich období
246 €
20 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby