Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 053 298 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 000 794 €
95 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 000 794 €
100 %
100 %
Stavby
905 864 €
91 %
70 %
Pozemky
74 314 €
7 %
13 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
13 714 €
1 %
2 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 902 €
1 %
1 %
Obežný majetok
52 504 €
5 %
8 %
Finančné účty súčet
52 036 €
99 %
86 %
Bankové účty
51 919 €
99 %
86 %
Ceniny
117 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
432 €
1 %
5 %
Materiál
432 €
1 %
5 %
Pohľadávky spolu
36 €
0 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
36 €
0 %
10 %
Ostatné pohľadávky
36 €
0 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby