Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 178 687 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 022 613 €
87 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 022 613 €
100 %
100 %
Stavby
886 529 €
87 %
70 %
Pozemky
134 130 €
13 %
13 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 953 €
0 %
1 %
Obežný majetok
156 052 €
13 %
8 %
Finančné účty súčet
155 213 €
99 %
86 %
Bankové účty
154 321 €
99 %
86 %
Ceniny
891 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
719 €
0 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
719 €
0 %
10 %
Odberatelia
461 €
0 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
258 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
121 €
0 %
5 %
Materiál
121 €
0 %
5 %
Časové rozlíšenie súčet
22 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
22 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby