Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
411 471 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
292 112 €
71 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
292 112 €
100 %
100 %
Stavby
280 389 €
96 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 859 €
3 %
1 %
Pozemky
2 864 €
1 %
13 %
Obežný majetok
116 653 €
28 %
8 %
Finančné účty súčet
111 619 €
96 %
86 %
Bankové účty
111 077 €
95 %
86 %
Ceniny
542 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
4 907 €
4 %
5 %
Materiál
4 907 €
4 %
5 %
Pohľadávky spolu
127 €
0 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
127 €
0 %
10 %
Iné pohľadávky
127 €
0 %
9 %
Časové rozlíšenie súčet
2 706 €
1 %
0 %
Príjmy budúcich období
2 426 €
90 %
6 %
Náklady budúcich období
280 €
10 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby