Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
417 722 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
352 590 €
84 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
352 590 €
100 %
100 %
Stavby
251 426 €
71 %
70 %
Pozemky
89 515 €
25 %
13 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 649 €
3 %
1 %
Obežný majetok
64 932 €
16 %
8 %
Finančné účty súčet
62 536 €
96 %
86 %
Bankové účty
62 493 €
96 %
86 %
Ceniny
43 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
2 396 €
4 %
5 %
Materiál
2 396 €
4 %
5 %
Časové rozlíšenie súčet
200 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
200 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby