Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 477 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 218 652 €
150091 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
5 218 652 €
100 %
100 %
Stavby
5 109 267 €
98 %
70 %
Pozemky
85 492 €
2 %
13 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 822 €
0 %
1 %
Umelecké diela a zbierky
2 071 €
0 %
0 %
Obežný majetok
3 477 €
100 %
8 %
Pohľadávky spolu
5 972 €
172 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 972 €
172 %
10 %
Iné pohľadávky
2 954 €
85 %
9 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
1 216 €
35 %
0 %
Ostatné pohľadávky
918 €
26 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
815 €
23 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
68 €
2 %
0 %
Finančné účty súčet
2 693 €
77 %
86 %
Bankové účty
2 693 €
77 %
86 %
Ceniny
44 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
784 €
23 %
5 %
Materiál
5 732 €
165 %
5 %
Tovar
784 €
23 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
499 €
14 %
0 %
Náklady budúcich období
499 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby