Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
828 172 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
690 031 €
83 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
690 031 €
100 %
100 %
Stavby
499 606 €
72 %
70 %
Pozemky
168 343 €
24 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 443 €
2 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
8 640 €
1 %
4 %
Obežný majetok
134 903 €
16 %
12 %
Finančné účty súčet
134 381 €
100 %
89 %
Bankové účty
133 407 €
99 %
88 %
Ceniny
975 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
522 €
0 %
5 %
Materiál
522 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
3 238 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 238 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby