Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 578 921 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 254 612 €
87 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 254 612 €
100 %
100 %
Stavby
1 396 330 €
62 %
70 %
Pozemky
697 174 €
31 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
125 140 €
6 %
3 %
Dopravné prostriedky
31 769 €
1 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4 200 €
0 %
4 %
Obežný majetok
324 030 €
13 %
12 %
Finančné účty súčet
289 091 €
89 %
89 %
Bankové účty
288 955 €
89 %
88 %
Ceniny
136 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
23 351 €
7 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
23 351 €
7 %
6 %
Ostatné pohľadávky
13 557 €
4 %
1 %
Iné pohľadávky
4 973 €
2 %
2 %
Odberatelia
3 057 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 764 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
11 588 €
4 %
5 %
Materiál
11 283 €
3 %
4 %
Tovar
304 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
278 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
278 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby