Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 784 371 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 673 136 €
97 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 673 136 €
100 %
100 %
Pozemky
1 856 172 €
51 %
19 %
Stavby
1 491 958 €
41 %
70 %
Pestovateľské celky trvalých porastov
267 543 €
7 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 928 €
1 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
10 536 €
0 %
4 %
Obežný majetok
111 200 €
3 %
12 %
Finančné účty súčet
85 811 €
77 %
89 %
Bankové účty
85 811 €
77 %
88 %
Pohľadávky spolu
18 691 €
17 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
18 691 €
17 %
6 %
Iné pohľadávky
13 868 €
12 %
2 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
3 425 €
3 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 383 €
1 %
1 %
Odberatelia
15 €
0 %
3 %
Zásoby súčet
6 698 €
6 %
5 %
Materiál
6 698 €
6 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
35 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
35 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby