Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Nová Baňa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 449 528 €
Neobežný majetok
1 366 022 €
Obežný majetok
80 867 €
Časové rozlíšenie súčet
2 639 €
Pasíva
1 449 528 €
Vlastné imanie
-54 076 €
Záväzky celkom
1 426 828 €
Časové rozlíšenie súčet
76 776 €
Výnosy
1 106 553 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
130 996 €
Výnosy z finančnej činnosti
975 557 €
Náklady
1 085 310 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 069 952 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 358 €
Zisk
21 243 €
Daň z príjmov
443 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
20 800 €
Príjmy1,4 mil. €
Granty a transfery
89,2 %
Nedaňové príjmy
10,8 %
Technické služby mesta Nová Baňa
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Tovary a služby
42,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
25,4 %
Kapitálové výdavky
22,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,9 %
Bežné transfery
0,4 %
Technické služby mesta Nová Baňa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dlhá lúka 18
Obec:96842 Nová Baňa
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nová Baňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00185221
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby