Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 587 230 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 363 272 €
91 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 353 480 €
100 %
100 %
Stavby
1 683 552 €
71 %
61 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
501 082 €
21 %
15 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 559 €
3 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
37 032 €
2 %
4 %
Pozemky
36 447 €
2 %
16 %
Umelecké diela a zbierky
21 149 €
1 %
0 %
Dopravné prostriedky
10 660 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
9 792 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
9 792 €
0 %
0 %
Obežný majetok
223 259 €
9 %
7 %
Finančné účty súčet
151 314 €
68 %
84 %
Bankové účty
136 794 €
61 %
81 %
Ceniny
14 520 €
7 %
1 %
Pohľadávky spolu
43 784 €
20 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
43 784 €
20 %
11 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
26 873 €
12 %
0 %
Iné pohľadávky
11 714 €
5 %
1 %
Daň z príjmov
2 454 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 643 €
1 %
1 %
Odberatelia
1 098 €
0 %
3 %
Pohľadávky voči zamestnancom
2 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
28 161 €
13 %
4 %
Tovar
18 381 €
8 %
1 %
Materiál
9 779 €
4 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
699 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
699 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby