Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 270 953 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
985 763 €
78 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
985 763 €
100 %
100 %
Stavby
912 366 €
93 %
70 %
Pozemky
71 211 €
7 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 186 €
0 %
3 %
Obežný majetok
284 618 €
22 %
12 %
Finančné účty súčet
280 882 €
99 %
89 %
Bankové účty
279 785 €
98 %
88 %
Ceniny
1 097 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
1 919 €
1 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 919 €
1 %
6 %
Odberatelia
1 526 €
1 %
3 %
Pohľadávky voči zamestnancom
392 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 817 €
1 %
5 %
Materiál
1 817 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
573 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
573 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby