Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 090 501 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 804 095 €
86 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 804 095 €
100 %
100 %
Stavby
1 559 741 €
86 %
70 %
Pozemky
228 940 €
13 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 415 €
1 %
3 %
Obežný majetok
284 841 €
14 %
12 %
Finančné účty súčet
220 705 €
77 %
89 %
Bankové účty
220 658 €
77 %
88 %
Ceniny
47 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
57 172 €
20 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
57 172 €
20 %
6 %
Iné pohľadávky
41 453 €
15 %
2 %
Odberatelia
14 969 €
5 %
3 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
750 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
6 963 €
2 %
5 %
Materiál
6 472 €
2 %
4 %
Tovar
491 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 565 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 565 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby