Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 174 107 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 048 958 €
89 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 048 958 €
100 %
100 %
Stavby
578 278 €
55 %
70 %
Pozemky
454 309 €
43 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 652 €
1 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
720 €
0 %
4 %
Obežný majetok
121 682 €
10 %
12 %
Finančné účty súčet
117 372 €
96 %
89 %
Bankové účty
117 281 €
96 %
88 %
Ceniny
91 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 501 €
2 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 501 €
2 %
6 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 959 €
2 %
0 %
Ostatné pohľadávky
542 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
1 809 €
1 %
5 %
Materiál
1 809 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
3 467 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 467 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby