Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 787 591 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 585 553 €
89 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 585 553 €
100 %
100 %
Stavby
1 345 147 €
85 %
70 %
Pozemky
171 745 €
11 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 294 €
3 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
26 368 €
2 %
4 %
Obežný majetok
201 456 €
11 %
12 %
Finančné účty súčet
195 397 €
97 %
89 %
Bankové účty
195 378 €
97 %
88 %
Ceniny
19 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
5 978 €
3 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 978 €
3 %
6 %
Odberatelia
5 978 €
3 %
3 %
Zásoby súčet
80 €
0 %
5 %
Materiál
80 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
582 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
582 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby