Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
120 341 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
69 223 €
58 %
49 %
Služby
48 720 €
70 %
48 %
Materiál
16 316 €
24 %
14 %
Energie, voda a komunikácie
2 913 €
4 %
25 %
Rutinná a štandardná údržba
633 €
1 %
9 %
Cestovné náhrady
390 €
1 %
0 %
Nájomné za nájom
250 €
0 %
2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
36 715 €
31 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
29 596 €
81 %
74 %
Príplatky
5 769 €
16 %
17 %
Odmeny
1 350 €
4 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14 272 €
12 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
10 207 €
72 %
71 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 288 €
16 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
1 777 €
12 %
18 %
Bežné transfery
132 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
132 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby