Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
371 689 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
287 462 €
77 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
287 462 €
100 %
99 %
Stavby
241 409 €
84 %
75 %
Dopravné prostriedky
17 708 €
6 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 542 €
5 %
7 %
Pozemky
12 803 €
4 %
10 %
Obežný majetok
84 161 €
23 %
16 %
Finančné účty súčet
64 306 €
76 %
46 %
Bankové účty
64 263 €
76 %
45 %
Ceniny
44 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
12 434 €
15 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 434 €
15 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
11 196 €
13 %
11 %
Ostatné pohľadávky
1 238 €
1 %
13 %
Zásoby súčet
7 421 €
9 %
13 %
Materiál
7 421 €
9 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
66 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
66 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby