Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
795 029 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
601 246 €
76 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
601 246 €
100 %
99 %
Stavby
458 536 €
76 %
75 %
Pozemky
127 165 €
21 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 665 €
2 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 880 €
0 %
5 %
Obežný majetok
192 885 €
24 %
16 %
Finančné účty súčet
136 208 €
71 %
46 %
Bankové účty
136 148 €
71 %
45 %
Ceniny
59 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
34 242 €
18 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
34 242 €
18 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
34 242 €
18 %
11 %
Zásoby súčet
22 435 €
12 %
13 %
Materiál
22 435 €
12 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
899 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
899 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby