Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
422 143 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
323 619 €
77 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
323 619 €
100 %
99 %
Stavby
154 962 €
48 %
75 %
Pozemky
128 450 €
40 %
10 %
Dopravné prostriedky
25 157 €
8 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 051 €
5 %
7 %
Obežný majetok
97 790 €
23 %
16 %
Finančné účty súčet
83 180 €
85 %
46 %
Bankové účty
83 126 €
85 %
45 %
Ceniny
54 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
14 395 €
15 %
13 %
Materiál
14 395 €
15 %
11 %
Pohľadávky spolu
215 €
0 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
215 €
0 %
41 %
Ostatné pohľadávky
215 €
0 %
13 %
Časové rozlíšenie súčet
735 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
735 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby