Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 387 780 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 027 495 €
74 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 027 495 €
100 %
99 %
Stavby
991 786 €
97 %
75 %
Dopravné prostriedky
16 787 €
2 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 372 €
1 %
7 %
Pozemky
5 550 €
1 %
10 %
Obežný majetok
359 929 €
26 %
16 %
Pohľadávky spolu
225 573 €
63 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
225 573 €
63 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
225 573 €
63 %
11 %
Finančné účty súčet
126 707 €
35 %
46 %
Bankové účty
126 454 €
35 %
45 %
Ceniny
253 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
7 649 €
2 %
13 %
Materiál
7 649 €
2 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
356 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
356 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby