Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
799 577 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
672 746 €
84 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
672 746 €
100 %
100 %
Stavby
574 579 €
85 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 941 €
11 %
3 %
Pozemky
19 085 €
3 %
19 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 142 €
1 %
4 %
Obežný majetok
126 263 €
16 %
12 %
Finančné účty súčet
119 669 €
95 %
89 %
Bankové účty
119 655 €
95 %
88 %
Ceniny
14 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
3 376 €
3 %
5 %
Materiál
3 376 €
3 %
4 %
Pohľadávky spolu
3 218 €
3 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 218 €
3 %
6 %
Ostatné pohľadávky
1 569 €
1 %
1 %
Odberatelia
972 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
677 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
567 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
567 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby