Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
20 138 984 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
14 081 926 €
70 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
13 623 105 €
97 %
99 %
Stavby
8 319 941 €
59 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 317 368 €
24 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 200 530 €
9 %
7 %
Pozemky
570 518 €
4 %
10 %
Dopravné prostriedky
214 747 €
2 %
1 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
458 822 €
3 %
0 %
Softvér
458 822 €
3 %
0 %
Obežný majetok
6 043 881 €
30 %
18 %
Pohľadávky spolu
4 081 989 €
68 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 081 989 €
68 %
39 %
Odberatelia
4 049 820 €
67 %
11 %
Daň z príjmov
29 239 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
1 953 €
0 %
1 %
Ostatné pohľadávky
702 €
0 %
14 %
Pohľadávky voči zamestnancom
275 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 298 816 €
21 %
15 %
Materiál
1 139 413 €
19 %
14 %
Tovar
159 402 €
3 %
1 %
Finančné účty súčet
663 076 €
11 %
46 %
Bankové účty
653 428 €
11 %
45 %
Peniaze
9 648 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
13 177 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
13 177 €
100 %
18 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby