Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 331 951 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 067 978 €
89 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 067 978 €
100 %
99 %
Stavby
1 957 321 €
95 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 729 €
1 %
7 %
Pozemky
28 170 €
1 %
10 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
27 254 €
1 %
5 %
Dopravné prostriedky
26 504 €
1 %
1 %
Obežný majetok
263 660 €
11 %
16 %
Finančné účty súčet
161 654 €
61 %
46 %
Bankové účty
161 606 €
61 %
45 %
Ceniny
48 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
59 654 €
23 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
59 654 €
23 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
58 448 €
22 %
11 %
Ostatné pohľadávky
1 205 €
0 %
13 %
Zásoby súčet
42 353 €
16 %
13 %
Materiál
41 086 €
16 %
11 %
Výrobky
1 268 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
312 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
312 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby