Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
786 098 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
617 072 €
78 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
617 072 €
100 %
100 %
Pozemky
296 515 €
48 %
19 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
263 202 €
43 %
2 %
Stavby
47 671 €
8 %
70 %
Dopravné prostriedky
7 074 €
1 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 610 €
0 %
3 %
Obežný majetok
168 113 €
21 %
12 %
Finančné účty súčet
151 323 €
90 %
89 %
Bankové účty
151 295 €
90 %
88 %
Ceniny
28 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
8 487 €
5 %
5 %
Materiál
7 984 €
5 %
4 %
Tovar
503 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
8 304 €
5 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
8 304 €
5 %
6 %
Odberatelia
5 957 €
4 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 101 €
1 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
246 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
912 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
912 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby