Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 077 210 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
680 987 €
63 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
680 987 €
100 %
99 %
Stavby
637 266 €
94 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 123 €
3 %
7 %
Pozemky
17 918 €
3 %
10 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4 680 €
1 %
5 %
Obežný majetok
395 781 €
37 %
16 %
Finančné účty súčet
228 356 €
58 %
46 %
Bankové účty
228 109 €
58 %
45 %
Ceniny
247 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
98 060 €
25 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
98 060 €
25 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
98 060 €
25 %
11 %
Zásoby súčet
69 364 €
18 %
13 %
Materiál
69 364 €
18 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
442 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
442 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby