Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
445 270 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
381 163 €
86 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
381 163 €
100 %
99 %
Stavby
252 416 €
66 %
75 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
80 941 €
21 %
5 %
Dopravné prostriedky
22 958 €
6 %
1 %
Pozemky
13 251 €
3 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 598 €
3 %
7 %
Obežný majetok
64 014 €
14 %
16 %
Finančné účty súčet
50 943 €
80 %
46 %
Bankové účty
50 800 €
79 %
45 %
Ceniny
142 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
12 288 €
19 %
13 %
Materiál
12 288 €
19 %
11 %
Pohľadávky spolu
784 €
1 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
784 €
1 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
784 €
1 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
92 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
92 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby