Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

IDEA - Domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 583 863 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 684 855 €
65 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 684 855 €
100 %
99 %
Stavby
1 531 605 €
91 %
75 %
Pozemky
90 089 €
5 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 906 €
2 %
7 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
23 735 €
1 %
1 %
Dopravné prostriedky
8 521 €
1 %
1 %
Obežný majetok
895 485 €
35 %
16 %
Pohľadávky spolu
630 755 €
70 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
630 755 €
70 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
628 034 €
70 %
11 %
Ostatné pohľadávky
2 722 €
0 %
13 %
Finančné účty súčet
252 737 €
28 %
46 %
Bankové účty
252 737 €
28 %
45 %
Zásoby súčet
11 993 €
1 %
13 %
Materiál
11 993 €
1 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
3 523 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 523 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby