Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 456 324 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 226 825 €
84 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 226 825 €
100 %
99 %
Stavby
891 967 €
73 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
147 054 €
12 %
7 %
Pozemky
103 460 €
8 %
10 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
78 183 €
6 %
5 %
Dopravné prostriedky
3 160 €
0 %
1 %
Umelecké diela a zbierky
3 000 €
0 %
0 %
Obežný majetok
229 116 €
16 %
16 %
Finančné účty súčet
186 643 €
81 %
46 %
Bankové účty
186 232 €
81 %
45 %
Ceniny
410 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
23 666 €
10 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
23 666 €
10 %
41 %
Ostatné priame dane
15 843 €
7 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
7 823 €
3 %
11 %
Zásoby súčet
18 807 €
8 %
13 %
Materiál
16 673 €
7 %
11 %
Tovar
2 134 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
383 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
383 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby