Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
840 972 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
790 209 €
94 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
788 779 €
100 %
100 %
Stavby
724 799 €
92 %
70 %
Pozemky
34 793 €
4 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 186 €
4 %
3 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 430 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
1 296 €
0 %
0 %
Softvér
133 €
0 %
0 %
Obežný majetok
50 414 €
6 %
12 %
Finančné účty súčet
46 236 €
92 %
89 %
Bankové účty
45 114 €
89 %
88 %
Ceniny
1 123 €
2 %
0 %
Pohľadávky spolu
3 901 €
8 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 901 €
8 %
6 %
Odberatelia
3 901 €
8 %
3 %
Zásoby súčet
229 €
0 %
5 %
Materiál
229 €
0 %
4 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
48 €
0 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
48 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
349 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
349 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby