Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 004 574 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 359 560 €
68 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 359 560 €
100 %
100 %
Pozemky
727 740 €
54 %
19 %
Stavby
571 759 €
42 %
70 %
Dopravné prostriedky
50 867 €
4 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 194 €
1 %
3 %
Obežný majetok
643 304 €
32 %
12 %
Finančné účty súčet
549 341 €
85 %
89 %
Bankové účty
545 696 €
85 %
88 %
Ceniny
3 645 €
1 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
50 144 €
8 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
50 144 €
8 %
0 %
Pohľadávky spolu
41 593 €
6 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
41 593 €
6 %
6 %
Odberatelia
19 365 €
3 %
3 %
Daň z príjmov
10 760 €
2 %
0 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
5 475 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
3 390 €
1 %
2 %
Ostatné pohľadávky
2 585 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
19 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
2 226 €
0 %
5 %
Materiál
2 226 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 711 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 711 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby