Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 957 243 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 627 683 €
83 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 627 683 €
100 %
100 %
Stavby
928 416 €
57 %
70 %
Pozemky
562 342 €
35 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
118 795 €
7 %
3 %
Dopravné prostriedky
12 506 €
1 %
1 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
3 540 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 084 €
0 %
4 %
Obežný majetok
327 768 €
17 %
12 %
Finančné účty súčet
302 112 €
92 %
89 %
Bankové účty
301 679 €
92 %
88 %
Ceniny
433 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
12 994 €
4 %
5 %
Materiál
12 951 €
4 %
4 %
Tovar
43 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
12 662 €
4 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 662 €
4 %
6 %
Odberatelia
7 612 €
2 %
3 %
Daň z príjmov
5 051 €
2 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 792 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 768 €
99 %
97 %
Príjmy budúcich období
24 €
1 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby