Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 199 183 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 625 356 €
63 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 625 272 €
100 %
100 %
Stavby
2 038 374 €
78 %
70 %
Pozemky
538 820 €
21 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 168 €
1 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
9 420 €
0 %
4 %
Umelecké diela a zbierky
8 489 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
84 €
0 %
0 %
Softvér
84 €
0 %
0 %
Obežný majetok
1 573 112 €
37 %
12 %
Finančné účty súčet
1 521 550 €
97 %
89 %
Bankové účty
1 519 261 €
97 %
88 %
Ceniny
2 289 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
40 882 €
3 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
40 882 €
3 %
6 %
Odberatelia
37 085 €
2 %
3 %
Daň z príjmov
3 796 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
10 681 €
1 %
5 %
Materiál
10 681 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
715 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
715 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby