Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 266 503 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
2 712 662 €
52 %
29 %
Rutinná a štandardná údržba
1 014 217 €
37 %
10 %
Energie, voda a komunikácie
907 152 €
33 %
25 %
Služby
441 334 €
16 %
25 %
Materiál
307 582 €
11 %
39 %
Dopravné
37 889 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
4 419 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
69 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 823 438 €
35 %
50 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 432 322 €
79 %
73 %
Príplatky
373 326 €
20 %
20 %
Odmeny
14 567 €
1 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
3 224 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
656 672 €
12 %
18 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
457 707 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
183 028 €
28 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
15 937 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
43 095 €
1 %
2 %
Obstarávanie kapitálových aktív
43 095 €
100 %
100 %
Bežné transfery
26 189 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
26 189 €
100 %
100 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4 447 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
4 447 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby