Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
75 999 €
Neobežný majetok
8 651 €
Obežný majetok
66 766 €
Časové rozlíšenie súčet
582 €
Pasíva
75 999 €
Vlastné imanie
34 473 €
Záväzky celkom
41 526 €
Výnosy
372 317 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
191 098 €
Výnosy z finančnej činnosti
181 219 €
Náklady
370 744 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
367 897 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 848 €
Zisk
1 573 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 573 €
Príjmy408,2 tis. €
Nedaňové príjmy
50,9 %
Granty a transfery
44,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,4 %
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
priemer odvetvia*
Výdavky392,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,4 %
Tovary a služby
40,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,4 %
Bežné transfery
3,3 %
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Radlinského 14
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:18047343
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.8.1991
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby