Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
625 484 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
461 697 €
74 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
461 697 €
100 %
99 %
Stavby
398 293 €
86 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 888 €
10 %
7 %
Dopravné prostriedky
15 520 €
3 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
996 €
0 %
5 %
Obežný majetok
163 787 €
26 %
16 %
Finančné účty súčet
91 953 €
56 %
46 %
Bankové účty
90 306 €
55 %
45 %
Ceniny
1 000 €
1 %
0 %
Peniaze
647 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
54 831 €
33 %
13 %
Materiál
54 831 €
33 %
11 %
Pohľadávky spolu
17 003 €
10 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
17 003 €
10 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
16 962 €
10 %
11 %
Ostatné pohľadávky
41 €
0 %
13 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby