Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 185 287 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 829 526 €
57 %
67 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 791 716 €
98 %
100 %
Stavby
1 404 405 €
77 %
65 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
184 405 €
10 %
5 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
158 142 €
9 %
8 %
Pozemky
44 764 €
2 %
17 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
37 810 €
2 %
0 %
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
37 810 €
2 %
0 %
Obežný majetok
1 341 620 €
42 %
33 %
Finančné účty súčet
973 322 €
73 %
59 %
Bankové účty
967 339 €
72 %
51 %
Peniaze
5 983 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
251 820 €
19 %
28 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
249 662 €
19 %
27 %
Pohľadávky z obchodného styku
165 098 €
12 %
17 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
165 098 €
12 %
16 %
Daňové pohľadávky a dotácie
84 564 €
6 %
9 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
2 158 €
0 %
1 %
Pohľadávky z obchodného styku
2 158 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
2 158 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
116 478 €
9 %
13 %
Výrobky
77 033 €
6 %
6 %
Materiál
18 054 €
1 %
1 %
Tovar
14 601 €
1 %
1 %
Zvieratá
6 790 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
14 141 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
10 097 €
71 %
67 %
Náklady budúcich období dlhodobé
3 034 €
21 %
15 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 010 €
7 %
14 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby